Search
Close this search box.
ประกันโควิด 64

รวม “ประกันโควิด” น่าทำ (อัปเดต 2564)
เบี้ยถูก แต่จ่ายเยอะอยู่!

 • ข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เงื่อนไขและแผนประกันอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากบริษัทอีกครั้ง
 • โปรดอ่านเงื่อนไขประกันภัยอย่างละเอียด!
 • ภาวะโคม่า หมายถึง ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 96 ชั่วโมง ต้องอาศัยเครื่องช่วยพยุงชีพ สมองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งถาวร และได้รับการประเมินจากแพทย์ ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

1. วิริยะประกันภัย

ประกันโควิด วิริยะประกันภัย

เงื่อนไขประกันโควิด วิริยะประกันภัย

อายุที่ทำได้ :

15 วัน – 99 ปี สำหรับแผนซูปเปอร์ ชีลด์ 1 

15 วัน – 75 ปี สำหรับแผน Protect และ Protect Plus    

อาชีพที่สมัครได้ : ทุกอาชีพ ยกเว้น บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

เงื่อนไข

 1. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี/ เคยมี/ เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2. ต้องไม่มีการเดินทางเข้า – ออกนอกประเทศไทยเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 3. ต้องมีสัญชาติไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ถ้าต่ออายุ “แผนโควิดชีลด์”แล้ว จะไม่สามารถซื้อ “แผนโควิดซูเปอร์ชีลด์” ได้
 5. กรณีเสียชิวิตจากอุบัติเหตุจะไม่มีระยะเวลารอคอย
 6. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ และในระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง
 7. ผู้เอาประกันต้องไม่เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคตับ โรคไต
ประกันโควิด ทิพยประกันภัย

เงื่อนไขประกันโควิด ทิพยประกันภัย

อายุที่ทำได้ : 1-99 ปี

อาชีพที่สมัครได้ : ทุกอาชีพ

เงื่อนไข

 1. ต้องอยู่ในไทย และสัญชาติไทยเท่านั้น! กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนเอาประกันภัยและยังไม่ได้รักษาให้หายขาด
 3. ไม่คุ้มครอง 14 วัน หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
 4. สงวนสิทธิ์การรับประกันสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีนไม่เกิน 14 วัน
 5. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อทุนประกันไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 6. คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีด โดยวัคซีนนั้นต้องผ่าน อย. และฉีดโดยแพทย์/ พยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม

เงื่อนไขประกันโควิด ไทยประกันภัย

อายุที่ทำได้ : 1 – 65 ปีบริบูรณ์

อาชีพที่สมัครได้ : ทุกอาชีพ

เงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันต้องอยู่ในประเทศไทย สัญชาติไทยเท่านั้น!
 2. ผู้เอาประกันต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ Covid-19 มาก่อนเอาประกัน
 3. ไม่คุ้มครอง 14 วัน หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
 4. ลูกค้าเดิมที่ขาดต่ออายุเกิน 7 วัน จะไม่คุ้มครอง
 5. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 6. ไม่รับประกันการลักลอบเข้ามาในไทย โดยไม่ผ่านการคัดกรอง Covid-19
 7. บริษัทไม่รับประกันบุคคลที่มีโรค ดังต่อไปนี้

– โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease)

– โรคหัวใจ (Heart Disease)

– โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

– โรคมะเร็ง (Cancer)

– โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

– โรควัณโรคปอด (TB Lung)

– โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure)

– โรคตับแข็ง (Cirrhosis)

– โรคตับวาย (Liver Failure)

ประกันโควิด เมืองไทยประกันภัย

เงื่อนไขประกันโควิด เมืองไทยประกันภัย

อายุที่ทำได้ : 1 – 80 ปี

อาชีพที่สมัครได้ :

 • One Stop ได้ทุกอาชีพ ยกเว้น บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
 • ซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น! สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

เงื่อนไข

 1. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 4. วัคซีนที่ฉีดต้องผ่าน อย. และฉีดโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
 5. ต้องไม่มีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19
 6. แผน 1 และ แผน 2 ใช้ลดหย่อนภาษีได้
ประกันโควิด กรุงเทพประกันภัย

เงื่อนไขประกันโควิด กรุงเทพประกันภัย

อายุที่ทำได้ : แรกเกิด – 100 ปี

อาชีพที่สมัครได้ : ทุกอาชีพ

เงื่อนไข

 1. มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 2. ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรอง
 3. ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่าน อย.
 4. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
 5. บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส) บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลาน และปู่ย่าตายายของผู้ได้รับความคุ้มครอง รวมถึง บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องของคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง
 6. สถานที่เอาประกันภัย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง

6. อาคเนย์ประกันภัย

เงื่อนไขประกันโควิด อาคเนย์ประกันภัย

อายุที่ทำได้ : 1 – 99 ปี

อาชีพที่สมัครได้ : ทุกอาชีพ

เงื่อนไข

 1. มีสัญชาติไทย กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องอยู่ไทยติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 2. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อน หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์โดยทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน
 4. ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศ เขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ

7. เอเชียประกันภัย

ประกันโควิด เอเชียประกันภัย

เงื่อนไขประกันโควิด เอเชียประกันภัย

อายุที่ทำได้ : 1 – 99 ปี

อาชีพที่สมัครได้ : ทุกอาชีพ

เงื่อนไข

 1. ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กรมธรรม์ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท ยกเว้นแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กรมธรรม์ และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อมาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 4. ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

8. สินทรัพย์ประกันภัย

เงื่อนไขประกันโควิด สินทรัพย์ประกันภัย

อายุที่ทำได้ : 1 – 99 ปี

อาชีพที่สมัครได้ : ทุกอาชีพ

เงื่อนไข

 1. รับเฉพาะสัญชาติไทย และมีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย
 2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
ประกันโควิด สินมั่นคง

เงื่อนไขประกันโควิด สินมั่นคงประกันภัย

อายุที่ทำได้ : 1 – 99 ปี

อาชีพที่สมัครได้ : ทุกอาชีพ ยกเว้น บุคลากรทางการแพทย์ นักบิน ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล

เงื่อนไข

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย พำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 4. ต้องไม่ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 5. ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน)
 6. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง
 7. ต้องรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น

SHARE

RELATED POSTS